Szkolne koło LOP 

Sławomir Król
Kategoria:
dostępność

Szkolne Koło LOP w naszej szkole liczy ok. 20 uczniów. Opiekun mgr Robert Grochola. Współpracujemy z Zarządem Okręgowym  LOP w Tarnowie, Nadleśnictwem Dębica, Kołem Łowieckim „Trop”.


PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY W Machowej
(Zajęcia pozalekcyjne) 

„Nie będzie łatwo obudzić w człowieku
Takiej odpowiedzialności za świat,
która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji.
Ale ci, którzy chcą,
mogą zacząć już dziś”
|V. Hawel|

1. Wstęp i charakterystyka programu
Ziemia to jedyna planeta, na której istnieje życie. Aby mogło istnieć nadal, trzeba ją chronić. Ludzie, zwierzęta, rośliny, powietrze i woda muszą istnieć w równowadze, którą tak łatwo jest zniszczyć. Zanieczyszczenia sprawiają, że zmieniają się warunki życia na niej: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze... Wymierają bezpowrotnie w zastraszającym tempie różne gatunki roślin i zwierząt. Musimy się zastanowić dokąd zmierzamy i podjąć stosowne kroki ???? . Ochrona środowiska to już więc nie tylko potrzeba, ale konieczność. Dlatego szczególną rolę przypisuje się edukacji środowiskowej, jako podstawie budowy nowej świadomości ludzi. Globalna równowaga ekologiczna zależy od przyznania się człowieka do niszczenia przyrody i wzięcia na siebie odpowiedzialności za swe czyny. Zmiana sposobu odnoszenia się do naszej planety jest jedyną drogą do budowy nowego związku między cywilizacją a przyrodą. Jak stwierdzają coroczne raporty o stanie środowiska, wszystkie podstawowe wskaźniki stanu środowiska nie wskazują na jego poprawę. Zasięg i różnorodność problemów ekologicznych powiększa się z roku na rok. Cechą charakterystyczną Polski są ogromne kontrasty środowiskowe. Istnieją piękne, dobrze zachowane, często unikatowe obszary przyrodnicze. Są również tereny najbardziej zdegradowane w Europie. Na znacznej powierzchni zagrożone jest istnienie lasów. W ochronie przyrody wiele zależy od świadomości jej znaczenia w społeczeństwie, toteż kształtowanie powszechnej świadomości ekologicznej, właściwych postaw prośrodowiskowych , trzeba traktować jako ważny czynnik wspomagania systemu ochrony przyrody. W tym zakresie główna rola przypada szkołom i nauczycielom, jak też organizacjom społecznym. W Polsce problemy ochrony i kształtowania środowiska wspiera i pomaga rozwiązywać społeczna organizacja Liga Ochrony Przyrody (LOP) założona już w 1928 roku. LOP wraz z dużą liczbą innych organizacji kształtuje opinię publiczną w kierunku pozytywnym dla ochrony przyrody oraz wspiera służby ochrony przyrody w ich codziennych działaniach. Upowszechnienie wiedzy o przyrodzie i ochronie jest głównym polem działania LOP od początku jej istnienia. Szkolne koła LOP od wielu lat umożliwiają prowadzenie działalności LOP wśród dzieci i młodzieży. Stanowią bardzo dobrą formę pracy pozalekcyjnej. Umożliwiają szeroką realizację celów organizacji pełniąc jednocześnie istotne funkcje edukacyjne i wychowawcze. 
2.Cel ogólny:
Kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, wrażliwości na jej problemy oraz odpowiedzialności za jej stan, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.
3.Cele szczegółowe:
1.Propagowanie działalności ekologicznej w społeczności szkolnej oraz lokalnej
2.Tworzenie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej 
3.Tworzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko
4.Propagowanie zdrowego stylu życia
5.Pogłębianie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem treści ochroniarskich
6.Tworzenie postawy zaangażowania w życie najbliższej okolicy
7.Propagowanie literatury i czasopism przyrodniczych
8.Rozwijanie umiejętności badawczych
9.Rozwijanie umiejętności bezpośrednich obserwacji zjawisk i procesów przyrodniczych
4.Szkolne Koło LOP skupia  dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Machowej
5.Członkiem LOP może zostać każdy uczeń szkoły, który nie pozostaje obojętny na sprawy ochrony środowiska
6.Przewidywane osiągnięcia:
Członek LOP: Nie niszczy przyrody i innych od jej niszczenia odwodzi, Przestrzega praw i zarządzeń dotyczących ochrony środowiska, Uczestniczy w zebraniach i akcjach inicjowanych przez SK LOP np. konkursach, pracach społecznie użytecznych, Zawsze przyjmuje postawę godną rzecznika i działacza ochrony środowiska naturalnego, Uczestniczy w pracach pielęgnacyjnych przy szkole, zbieraniu karmy dla zwierząt, Interesuje się przyrodą i innymi naukami przyrodniczymi, Pogłębia swoją wiedzę o środowisku nie tylko w toku nauki szkolnej, lecz także poza obowiązującym programem nauczania, Zapoznaje się i gromadzi odpowiednią literaturę specjalistyczną, fotografie, pocztówki, rysunki, notatki, Bierze udział w różnych zajęciach terenowych, Zna najważniejsze fakty z historii, cele oraz zadania LOP, Odpowiednio się zachowuje w czasie wycieczek przyrodniczych, Dba o rośliny w szkole, Przyjmuje właściwa postawę na terenach chronionych, Dokładnie obserwuje i wyciąga wnioski z obserwacji.
7. Formy pracy szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody
Opieka nad obiektami zasługującymi na ochronę lub chronionymi np. drzewami związanymi z tradycją lub historią danego terenu, zielenią przyszkolną. Sadzenie drzew utrwalających wydarzenia związane z życiem szkoły. Opieka nad roślinami ozdobnymi w szkole, upiększanie szkoły. Gromadzenie karmy dla zwierząt na zimę. Przygotowywanie gazetek ściennych, wystaw (plakatów LOP, rysunków uczniowskich), apeli, pogadanek, wygłaszanie referatów o tematyce ochroniarskiej. Przygotowywanie wieczorków: filmów przyrodniczych i dyskusje na ich temat, wieczorków poezji i piosenek przyrodniczych, imprez artystycznych o tematyce przyrodniczej. Zorganizowanie spotkania z działaczami ochrony środowiska (np.  leśnikami, myśliwymi - członkami  koła łowieckiego , strażnikami OP, władzami LOP. Organizowanie wycieczek do najbliższego rezerwatu lub parku narodowego, muzeum przyrodniczego, zwiedzanie wystaw i ekspozycji przyrodniczych. Organizowanie konkursów szkolnych o tematyce związanej z ochroną środowiska. Prowadzenie kroniki koła. Uczestniczenie w zebraniach organizacyjnych członków. Wykonywanie w pracowniach szkoły lub domu skrzynek lęgowych, karmników dla ptaków. Opracowanie sprawozdań z pracy koła. Patronowanie Akcji Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi. Popularyzacja czasopism naukowo-przyrodniczych wśród młodzieży.
8. Metody osiągania celów:
W ramach spotkań Szkolnego Koła LOP prowadzone będą: Pogadanki, Dyskusje, Spotkania z działaczami ochrony przyrody, Projekcje filmów o tematyce ochroniarskiej, Wycieczki przyrodnicze, Zajęcia w terenie, Konkursy przyrodnicze.
9. Ewaluacja programu
Na zakończenie każdego roku szkolnego będą przygotowywane sprawozdania z działalności koła. Przeprowadzanie podsumowań poprzez zestawienie sukcesów i osiągnięć oraz niepowodzeń, mocnych i słabych stron z działalności koła, wyciągnięcie wniosków, wskazówki do dalszej pracy. Opracowanie we wrześniu każdego nowego roku szkolnego planu pracy koła uwzględniającego wskazówki do dalszej pracy z roku poprzedniego. Redagowanie kroniki Szkolnego Koła LOP. Rozmowy bieżące z członkami LOP.
Literatura:
1. Tekst Alfons Sikora- Praca Szkolnych Kół LOP w czterech porach roku
2. Materiały publikowane na stronach www

Kopiowanie, pobieranie, przetwarzanie zakazane bez zgody autora
Author: Sławomir KrólEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.